Homologizačné pracovisko E27/C

 

DOMOV

 

Homologizačné pracovisko E27/C má poverenie:

HOMOLOGIZÁCIE

 

na vykonávanie činnosti technickej služby overovanie vozidiel, systémov, komponentov a

WMI a VIN KÓDY

 

samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích

KONTAKT

 

motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti podľa §25 ods. 1 písm. a)

   

zákona č. 725/2004 Z. z.

   

 

   

Homologizačné pracovisko E27/C je notifikované pre výkon skúšok:

     

 

1. Podľa Predpisov EHK – OSN:

 

 

  9 - Vonkajšia hlučnosť trojkolesových vozidiel

 

 

13 - Brzdenie vozidiel kategórie N, M, a O

   

18 - Ochrana proti neoprávnenému použitiu vozidla

TECHNICAL SERVICE    

21 - Vnútorné výčnelky vozidiel

     

26 - Vonkajšie výčnelky

     

28 – Zvukové výstražné zariadenia

     

35 - Rozmiestnenie nožných ovládačov

     

39 - Rýchlomery a ich montáž

     

41 - Hluk motocyklov

      46 - Spätné zrkadla a motorové vozidla z hľadiska montáže spätných zrkadiel
     

48 - Montáž osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení vozidiel

     

51 - Vonkajší hluk vozidiel

      53 - Montáž osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení motocyklov
     

58 - Zariadenie proti podbehnutiu zozadu

     

60 - Ovládače a kontrolné zariadenia motocyklov a mopedov

     

62 - Ochrana proti neoprávnenému použitiu motocyklov

   

63 - Hluk mopedov

      64 Príloha 3 - Náhradné kolesá/pneumatiky pre dočasné použitie
      67 - Jednotné ustanovenie pre:
I. Homologizáciu špecifického zariadenia motorových vozidiel, ktoré používajú v svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn
II. Homologizáciu vozidiel vybavených špecifickým zariadením umožňujúcim použiť skvapalnený ropný plyn vo svojom pohonnom systéme, vzhľadom na montáž takéhoto zariadenia
     

68 – Maximálna rýchlosť motorových vozidiel

     

71 - Výhľad z miesta vodiča traktora

     

73 – Bočná ochrana vozidiel

     

74 - Montáž osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení mopedov

     

78 - Brzdenie vozidiel kategórie L

      81 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných zrkadiel a homologizáciu motorových vozidiel s dvomi kolesami s postranným prívesným vozíkom alebo bez postranného prívesného vozíka z hľadiska montáže spätných zrkadiel na riadidlá
     

86 - Montáž osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení traktorov

      107 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie
      110 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG)
II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) vo svojom pohonnom systéme
      115 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I.špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG
II.špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG
      121 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska umiestnenia a identifikácie ovládačov, oznamovačov a indikátorov
     

EHK TRANS/WP29/R.274 – brzdenie poľnohospodárskych vozidiel

     
   

2. Podľa Smerníc EÚ:

     

70/157- hladina zvuku a výfukového systému motorových vozidiel

     

70/221 - nádrže na kvapalné palivá  a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

     

70/222 - miesto pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách

     

70/311 - mechanizmus riadenia motorových a ich prípojných vozidiel

      70/387 – dvere motorových a ich prípojných vozidiel
     

70/388 - zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel

     

71/320 - brzdenie určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel

      74/60 - vnútorné zariadenia motorových vozidiel
     

74/61 - zariadenia k zabráneniu neoprávneného použitia motorových vozidiel

     

74/151 - určité súčastí a charakteristiky kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov

     

74/152 - maximálna konštrukčná rýchlosť a nákladné plošiny pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory

      74/346 - spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory
     

74/483 - vonkajšie výčnelky motorových vozidiel

     

75/321 - riadenie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

     

75/443 - spätný chod a rýchlo-merné zariadenia motorových vozidiel

     

76/114 - povinné štítky a nápisy pre motorové a ich prípojné vozidlá a ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia

     

76/432 - brzdové zariadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

     

76/756 - osvetlenie a svetelné signalizačné zariadenia na motorových a ich prípojných vozidlách

     

76/763 - sedadla pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch

      77/389 - zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel
      77/541 – bezpečnostné pasy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel
     

78/549 - kryty kolies motorových vozidiel

     

78/933 - montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch

     

79/533 - spojovacie zariadenia a spätný chod pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory.

     

80/720 - priestor pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov

      86/297 – vývodové hriadele a ich ochrana
      86/415 - montáž, umiestnenie, obsluha a označenie ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.
     

89/297 - bočná ochrana (bočných ochranných zariadení) určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

     

91/226 – systémy zabraňujúce rozstrekovaniu pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

     

92/6 - inštalovanie a používanie zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre niektoré kategórie motorových vozidiel v spoločenstve

     

92/21 - hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1

      92/22 – bezpečnostné zasklenie a zasklievacie materiály na motorové a ich prípojné vozidlá
      92/23 – pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáž
     

92/24 - zariadenia alebo podobné rýchlosť obmedzujúce palubné systémy určitých kategórií motorových vozidiel

     

92/114 - vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny motorových vozidiel kategórie N

     

93/14 - brzdenie dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel

     

93/29 - identifikácia ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá

     

93/30 - zvukové výstražné zariadenia pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá

     

93/31 - stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá

     

93/32 - držadla pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách

     

93/33 - ochranné zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel

     

93/34 - povinné označenia pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá

     

93/92 - osvetlenie a svetelná signalizácia na dvoj a trojkolesových motorových vozidlách

     

93/93 - hmotnosti a rozmery dvoj a trojkolesových motorových vozidiel

     

93/94 - miesto pre inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel

      94/20 – mechanické spájacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich upevnenie k takým vozidlám
     

95/1 - maximálna konštrukčná rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel

     

97/24 - niektoré komponenty a charakteristiky dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel

     

97/27 - hmotností a rozmery určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel

     

2000/7 - tachometre pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá

      2000/40 – predná ochrana motorových vozidiel proti podbehnutiu
      2001/56 – vykurovacie systémy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá
      2001/85 – osobitné ustanovenia pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča
      2002/24 - typové schválenie dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel
      2003/37 – typové schvaľovanie poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov
      2003/97 – typové schvaľovanie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavenými takými zariadeniami
      2007/46/ES - pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica)
      2008/2 – pole  výhľadu a stieračoch čelných skiel kolových poľnohospodárskych a lesníckych traktorov
     

661/2009 - typové schvaľovanie na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

     
   

Homologizačné pracovisko E27/C má tiež poverenie na vykonávanie skúšok

    jednotlivo dovezených alebo vyrobených vozidiel.