Tvorba a prideľovanie WMI a VIN kódov

   

DOMOV

  Svetový kód výrobcov vozidiel - WMI

HOMOLOGIZÁCIE

Svetový kód výrobcov vozidiel - WMI prideľuje ZV –TEST, s.r.o. Zvolen na základe poverenia

WMI a VIN KÓDY

  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

KONTAKT

  Výrobca vozidla je povinný požiadať ZV –TEST, s.r.o. o pridelenie svetového kódu WMI a o 
    poskytnutie potrebných pokynov a podkladov k určeniu identifikačného čísla VIN pre vozidlo
   

(vozidlá), ktoré spĺňa podmienky zákona č. 725/2004 Z. z.

    Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti : názov vozidla, stručnú charakteristiku technických
    parametrov doplnenú zostavným výkresom vozidla a oznámenie o predpokladanej výrobe v danom
   

kalendárnom  roku, t.j. či sa jedná o výrobu pod 500 kusov alebo nad 500 kusov.

    Na základe žiadosti výrobcu a po predložení potrebných náležitostí pridelí ZV –TEST, s.r.o. svetový
    kód výrobcovi, ako aj všetky potrebné kódové znaky pre identifikačné číslo vozidla VIN.
     
    Identifikačné číslo vozidla VIN
   

Identifikačné číslo vozidla - VIN určuje výrobca na základe pokynov a podkladov, ktoré mu

   

poskytne ZV –TEST, s.r.o.

    ZV –TEST, s.r.o. je povinný v rámci pokynov predložiť výrobcovi návrh identifikačného čísla vozidla
    VIN pre požadovaný typ vozidla.
    Tieto pokyny sú v súlade s normami STN ISO 3779 a STN ISO 4030.
    Výrobca je povinný pri určovaní a umiestnení identifikačného čísla VIN rešpektovať pokyny zo
    ZV –TEST, s.r.o.
     
    V SR platia od 1.11.1996 STN ISO 3779, STN ISO 3780 a STN ISO 4030 pri určovaní a
    umiestňovaní VIN a sú v súlade s týmto pokynom.