Svetový kód výrobcov vozidiel – WMI

Svetový kód výrobcov vozidiel – WMI prideľuje ZV –TEST, s.r.o. Zvolen na základe poverenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Výrobca vozidla je povinný požiadať ZV –TEST, s.r.o. o pridelenie svetového kódu WMI a o poskytnutie potrebných pokynov a podkladov k určeniu identifikačného čísla VIN pre vozidlo (vozidlá), ktoré spĺňa podmienky zákona č. 725/2004 Z. z.

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti : názov vozidla, stručnú charakteristiku technických parametrov doplnenú zostavným výkresom vozidla a oznámenie o predpokladanej výrobe v danom kalendárnom roku, t.j. či sa jedná o výrobu pod 500 kusov alebo nad 500 kusov.

Na základe žiadosti výrobcu a po predložení potrebných náležitostí pridelí ZV –TEST, s.r.o. svetový kód výrobcovi, ako aj všetky potrebné kódové znaky pre identifikačné číslo vozidla VIN.